Проучване и Сондажи за вода » Общи условия за потребители  Добрич

 • Клуб на професионалните сондьори

Общи условия за потребители

Уеб сайта https://sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com е създаден от The Local Sparrow по поръчка на Добрич PRO Drillers Club
The Local Sparrow: Свързваме бизнеси с клиенти от 2000 година!

Информация ➤

Общи условия за ползване на уебсайта

Запознайте се с общите условия за ползване на уеб сайта https://sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

Условия за ползване

1. Въведение:

Интернет страницата https://sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com представлява средство за предоставяне на услуги на информационното общество, което е изградено като социална и информационна платформа, целяща да улесни, стимулира и подкрепя комуникацията между бизнеси и клиенти. Чрез достъпа до https://sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и правила за ползване. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни чрез https://sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com и преустановете достъпа до Интернет страницата. Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:

1. Вас, като посетител или регистриран потребител или получател на услуги, от една страна

2. МС БУЛГРУП ООД с ЕИК 204667107 (The Local Sparrow), със седалище и адрес на управление в гр. Русе ул. Стефан Караджа 10, наричано по долу за краткост Доставчикът, Заедно наричани по-долу Страни. Услугите на информационното общество се предоставят чрез Интернет страницата https://sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

2. Определения:

Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:

 • Интернет страница - https://sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
 • Доставчик на услуги, Доставчик - дружество МС БУЛГРУП ООД с ЕИК 204667107, със седалище и адрес гр. Русе, ул. Стефан Караджа 10, което предоставя услуги на информационното общество, чрез Интернет страницата;
 • Услуги, предоставяни на информационното общество - услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакт между бизнеси, от една страна и техните потенциални клиенти от друга;
 • Изпълнител - получател на услуга, търговец, както и всяко друго физическо или юридическо лице, което ползва услуги, предоставяни от Доставчика, за професионални, търговски или други цели, по специално за търсене на информация или осигуряване на достъп до нея;
 • Клиент - потребител, физическо или юридическо лице, което действа за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
 • Посетители - всички нерегистрирани потребители и получатели на услуги;
 • Профил - обособена част от Интернет страницата, която съдържа информация за регистриран Изпълнител, предоставяна от него и от негови Клиенти и съхранявана от Доставчика. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът осигурява възможност Изпълнителят по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни;
 • Бизнес Уебсайт - обособена част от Интернет страницата, която съдържа информация за регистриран Изпълнител, предоставяна от него и от негови Клиенти и съхранявана от Доставчика. Достъпът до Бизнес Уебсайта е публичен и позволява на всеки по всяко време да преглежда съхраняваните данни на Изпълнителя;
 • Заявка - съхранявана по заявка на Клиент информация относно търсена от него услуга, която съдържа данни за характера на услугата и района на местоизпълнението и;
 • Лична заявка - Заявка, която е одобрена и изпратена от Доставчика до Изпълнителя, който отговаря на критериите, заложени в нея;
 • Кандидатстване - отправяне на Предложение от страна на Изпълнител, адресирано до Клиент, в отговор на Заявка;
 • Спечелена заявка: - възложена чрез Интернет страницата от Клиента и приета от Изпълнителя поръчка за извършване на услуга, предлагана от Изпълнителя;
 • Пакет: пакет от услуги, предоставяни от Доставчика на Изпълнителя, срещу заплащане на възнаграждение;
 • Оставяне на оценка - форма за оценяване на вече извършена услуга, посредством публикуване от страна на Клиента на положителна или отрицателна оценка в профила на Изпълнителя;
 • Търговско съобщение - изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите или имиджа на юридическо или физическо лице, което извършва търговска или занаятчийска дейност;

3. Предмет:

Чл. 2.

(1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Клиенти и Изпълнители по повод търсени и предлагани от тях услуги.

(2) Поръчките са предмет на отделен договор между Клиента като възложител и Изпълнителя, като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. Доставчикът не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните по повод неговото изпълнение.

Чл. 3.

(1) При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги, чрез свободен достъп на неопределен кръг лица до Интернет страницата:

 • 1. свободен преглед на информация относно търсена услуга;
 • 2. разглеждане на Уебсайтове на Изпълнители;
 • 3. достъп до информационен бюлетин.

(2) За достъп до всички услуги, предоставяни от Доставчика, не е необходима регистрация при спазване на настоящите общи условия.

4. Регистрация, сключване на договор за предоставяне на услуги, предоставяни на информационното общество:

Чл. 4.

(1) Достъпът до услугите по чл. 3, ал. 2, се осигурява от Доставчика, въз основа на договор, сключен от разстояние, чрез изпращане от Посетителя по електронен път до Доставчика на валидна заявка за регистрация. (2) Валидна заявка по предходната алинея е всяка заявка, която съдържа всички необходими и изисквани данни, съгласно електронна форма, до която Доставчикът предоставя достъп на Интернет страницата. За валидна заявка се счита тази, която е потвърдена от Доставчика, чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от Посетителя адрес на електронна поща.

(3) С изпращането на валидна заявка за услуга, Посетителят се съгласява, че при предоставянето на услугите Доставчикът може да използва следните технически средства:

 • 1. автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса;
 • 2. факс;
 • 3. електронна поща.

Чл. 5. Договорът по предходния член има за предмет съхраняване на информация и предоставяне на достъп до съхранената информация от Доставчика при изпълнение на финансовите условия, описани в чл. 12 и чл. 13 от настоящите общи условия.

5. Заявка от Клиент:

Чл. 6.

(1) Доставчикът осигурява достъп само до одобрени от него валидни Заявки. За валидни заявки се считат тези, които отговарят на настоящите общи условия и съдържа всички необходими реквизити, съгласно електронна форма.

(2) Информацията, съдържаща се в Заявката се съхранява и предава от Доставчика по инициатива на Клиента.

(3) Получателят на заявка - запитване за оферти се избира въз основа на характера на търсената услуга и района на нейното изпълнение.

(4) Доставчикът няма право да променя съдържанието на Заявката ако тя не е съставена от оператори обработващи клиентски запитвания по телефон.

(5) Доставчикът не носи отговорност относно съдържанието на публикуваната и/или предавана Заявка.

Чл. 7. Клиентът не дължи възнаграждение на Доставчикът за публикуване и предаване на Заявка.

6. Предаване на Заявка. Лична Заявка:

Чл. 8.

(1) Доставчикът предава одобрената от него Заявка, чрез изпращане на Лична Заявка до определен кръг Изпълнители, съобразно вида на търсената услуга.

(2) Доставчикът не носи отговорност спрямо Изпълнителите, получатели на услуги, относно верността и съдържанието на изпратената Лична Заявка.

7. Кандидатстване:

Чл. 9

(1) Всеки Изпълнител може да кандидатства за възлагане на поръчка за извършване на търсена от Клиента услуга, чрез следните действия:

 • отправяне чрез директен контакт с клиента на предложение-оферта.

(2) Доставчикът приема, съхранява и предоставя информация, свързана с действията по предходната алинея.

(3) Действията по ал. 1 на настоящия член представляват преддоговорни отношения между Клиент и Изпълнител и не обвързват Доставчика.

8. Възлагане и изпълнение на поръчка:

Чл. 10.

Услуга се извършва въз основа на договор между Клиент и избран от него посредством Интернет страницата Изпълнител. Доставчикът не е страна по този договор и не отговаря за вредите, настъпили като последица от действията на Клиента и Изпълнител при изпълнението или неизпълнението на този договор.

9. Оставяне на оценка:

Чл. 11.

(1) Изпълнителят се съгласява, че Клиентът може да публикува на Профила на Изпълнителя положителни, отрицателна или неутрална оценки за извършената от него услуга.

(2) Клиентът носи отговорност за вредите, който са настъпили за Изпълнителя като пряка и непосредствена последица от публикуваните на неговия профил оценки, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

(3) Доставчикът има право, но не и задължение да премахва от Профила оценки, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

(4) Клиентът има право да остави оценка в профила на Изпълнителя в период от 6 месеца след датата на наемането на Изпълнителя в Интернет страницата

10. Финансови условия:

Чл. 12. Услугите, до които има достъп Клиента, съгласно настоящите Общи условия, се предоставят от Доставчика безвъзмездно.

Чл. 13. Услугите, до които има достъп Изпълнителя, се предоставят от Доставчика, при спазване на следните условия:

 • Размерът на възнаграждението се определя според Пакета, избран индивидуално от всеки Изпълнител.

11. Промоции:

Чл. 14. Доставчикът се задължава да предостави на подходящо място в Интернет страницата информация относно предлаганите от него промоции, като задължително посочва:

(1) Групата услуги, за които е валидна промоцията.

(2) Условията, при които се извършва промоцията.

(3) Срокът на промоцията.

12. Непоискани търговски съобщения:

Чл. 15.

(1) С приемането на настоящите Общи условия, Клиентите и Изпълнители се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(2) Клиентите и Изпълнители имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения.

13. Права и задължения:

Чл. 16. Съгласно настоящите Общи условия, Клиентите имат следните права:

 • да публикуват на Интернет страницата валидни Заявки за извършване на сондажни дейности или други услуги;
 • да оценяват вече извършена от Изпълнител услуга, използвайки имейл за Обратна връзка, до който Доставчикът следва да предостави достъп.

Чл. 17. Съгласно настоящите Общи условия Клиентите имат следните задължения:

 • да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Заявка, като подават точни данни относно характера и местоизпълнението на търсената сондажна услуга или друга услуга;
 • да бъдат коректни и обективни при използване на Обратна връзка, като форма за оценяване на вече извършени услуги от Изпълнители;
 • да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
 • да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 18. С приемането на настоящите общи условия Изпълнителите декларират:

 • че са дееспособни физически или юридически лица;
 • че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;
 • че разполагат с всички необходими лицензии и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности.

Чл. 19. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните права:

 • достъп до получаване на Заявки.

Чл. 20. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните задължения:

 • да заплащат своевременно на Доставчика дължимото Възнаграждение съгласно настоящите Общи условия;
 • да подават точна и коректна информация относно извършваните от тях дейности;
 • да не извършват злоумишлени действия, с цел нарушаване на нормалното функциониране на Интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите посетители на Интернет страницата, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна;
 • да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 • да изпълняват и извършват Заявките единствено и само от името, с което са се регистрирали на Интернет страница и фигурира в техните Бизнес Уебсайтове.

Чл. 21. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

 • да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява това потребителите и получателите на услуги;
 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия посетителите на Интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други Интернет страници;
 • да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на Интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите условия;
 • да преустанови достъпа до обяви и съобщения, публикувани в нарушение на настоящите общи условия;
 • има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

14. Ограничение на отговорността:

Чл. 22. Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:

(1) правата и задълженията на Изпълнители и Клиенти по сключения между тях договор за възлагане на поръчки и предоставяне на услуги.

(2) вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите на Интернет страницата, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги.

(3) други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез Интернет страницата, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител.

15. Интелектуална Собственост

Чл. 23. Всички компоненти от съдържанието на Интернет страницата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

Чл. 24.

(1) С публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Клиентите отстъпват на Доставчика неизключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия Свят).

(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Интернет страницата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

(3) Клиенти и Изпълнители декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

16. Лични данни:

Чл. 25.

(1) С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) За да гарантира сигурност и надежност на услугата, Доставчикът може да изисква от Изпълнителите предоставянето на информация за проверка на самоличността му под формата на снимка на лична карта или паспорт.

Чл. 26. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

(1) когато лично сте подал данните в полета с публична информация.

(2) когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Клиенти или Изпълнители, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана сондажна услуга или друг вид услуга.

(3) когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред; (4) за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове.

(5) за целите на директния маркетинг.

17. Промени:

Чл. 27.

(1) Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.

(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Изпълнители и Клиенти, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика.

18. Прекратяване на договора за предоставяне на услуги на информационното общество:

Чл. 28. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез Интернет страницата в случай, че Изпълнителят или Клиентът грубо или системно нарушава настоящите Общи условия, правила за ползване и българското законодателство, както и когато:

(1) Изпълнителят не изпълни своето задължение за заплащане на дължимото Възнаграждение, съгласно финансовите условия.

(2) Доставчикът получи искане за прекратяване на договора.

(3) Доставчикът преустанови своята дейност.

Чл. 29. При прекратяване на договора Доставчикът не дължи връщане на вече заплатени от Изпълнителя възнаграждения.

19. Приложимо право:

Чл. 30. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;

20. Уреждане на спорове:

Чл. 31. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.


Поверителност

Авторско право

За бисквитките

 • Мнение и оценка:

Kлиенти говорят за Добрич PRO Drillers Club

Г. Стоянов

12/05/2023

Добрич

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Общи условия за ползване на sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com. The Local Sparrow информира Интернет потребителите от Добрич - Добрич, пл.Свобода № 7, 9301.

Общи условия за потребители от Добрич

Свързваме бизнеси с клиенти от Добрич

Общи условия за ползване на уеб сайта sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com и информация за Интернет потребителите от Добрич


Свързваме бизнеси с клиенти Добрич oт Добрич PRO Drillers Club

Откриваме вода за сондажи с ГеоРадари във всички райони на Добрич:

Добрич пл Свобода 7 9301

Популярни търсения в мрежата